Page 1 of 1

Japanese Romanji - English Definitions

Posted: July 11th, 2020, 4:07 pm
by Manhwas
The bird of prey = Niku shoku no tori.
The eagle= Washi.
The falcon = Taka.
An owl= Fukuro.
The stork = Kānotori.
A raven = Karasu .
The pheasant= Kiji.
The partridge= Shako.
A snipe= Shigi.
A quail= Udzura.
A turtle -dove= Judzukake bato .
A lark = Hibari.
A nightingale= Uguisu .
The redbreast= Komadori.
The finch = Uso .
The wren = Misosazai.
The hummingbird = Kotori no na.